<tr id="eymi0"></tr>
<rt id="eymi0"><optgroup id="eymi0"></optgroup></rt>
<rt id="eymi0"><small id="eymi0"></small></rt>

Haber

CIIE, uluslararas? toplumda geni? yank? uyand?rd?

11.11.2018

Dün sona eren Çin Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE), uluslararas? toplumda büyük yank? uyand?rd?.

ABD'li Kuhn Fonu Ba?kan? Robert L. Kuln, Çin'in, ilk kez düzenlenen CIIE ile, daha yüksek seviyeli d??a aç?lma dü?üncesini ilerletme kararl?l???n? gösterdi?ini vurgulad?.

Çin'in d??a aç?lma ad?mlar?n?n küresel ihracatç?lara dev bir piyasa sa?lad???n? kaydededen Kuln, Çin'in ticareti ilerletmeyi, yat?r?m özgürlü?ü ve kolayl??? sa?lamay? amaçlayan kaliteli politikalar uygulayarak, di?er ülkelerle i?birli?i ve ortak kazanc? gerçekle?tirmeye çal??aca??na inand???n? dile getirdi.

Malezya Pasifik Ara?t?rma Merkezi Ba?dan??man? Oh Ei Sun ise, ticari korumac?l?k ve tek tarafl?l?k e?ilimlerinin ya?and??? günümüz dünyas?nda, Çin'in bu e?siz uluslararas? ithalat fuar?na evsahipli?i yapmas?n?n, uluslararas? toplum için iyi bir örnek oldu?u gibi, serbest ticaretin küresel ekonomide ana ak?m? olu?turmas?na da yarar sa?lad???n? belirtti.

Pakistan ?slamabad Stratejik Ara?t?rma Enstitüsü'nden Sherbaz Hetland da, CIIE'nin ba?ta Pakistan olmak üzere, geli?mekte olan ülkelerin küresel ekonomiyle kayna?mas?na f?rsat sa?lad???na dikkat çekti.

Londra Finans Bölgesi Politika ve Kaynak Komitesi Ba?kan? Catherine McGuinness ise, serbest ticaretin dünya ekonomisinin ana damar?n? olu?turdu?u ve küreselle?menin dijital ça?da h?zla ilerledi?i günümüzde, bütün ülkelerin uluslararas? temas ve i?birli?inin getirdi?i yararlar? dikkate almas?n?n öneminin alt?n? çizdi. McGuinness, ülkelerin kendi ekonomik politiklar?nda de?i?iklik yapmas? ve ortak kazanc? gerçekle?tirmek için çaba harcamas? gerekti?ini ifade etti.

金蟾捕鱼手游官网 网上捕鱼下载| 百倍捕鱼下载| 博乐棋牌| 大胜发棋牌| 海利多棋牌官网下载