<tr id="eymi0"></tr>
<rt id="eymi0"><optgroup id="eymi0"></optgroup></rt>
<rt id="eymi0"><small id="eymi0"></small></rt>

Haber

Uygur Profesör: A??r?c?l?k, Uygur kültürüne de zarar verdi

16.02.2019

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Tar?m Mekanik Genel Müdürlü?ü Ba?kan Yard?mc?s? Profesör Gülnar Ubul, son iki y?lda Xinjiang'da terörle mücadelede önleyici tedbirlere ba?vuruldu?unu ve mesleki e?itim sistemi geli?tirildi?ini hat?rlatarak, bunda amac?n bütün etnik gruplardan vatanda?lar?n radikal dincilik tuza??ndan kurtulmalar?n? ve huzurlu bir ortamda ya?amalar?n? sa?lamak oldu?unu belirtti.

'A??r?c?l?k, Uygur kültürüne de zarar verdi'

Gülnar Ubul akademik çal??malar? ve yazd??? makalelerle uzun y?llard?r terör olaylar?na kar?? ç?k?yor. Ubul, kaleme ald??? "Ayd?nlar ?çin ?ki Görev: Adalet ve Cesaret" ba?l?kl? yaz?da önemli tespitlerde bulunuyor.

Ubul yaz?s?nda, reform ve d??a aç?lma döneminde yeti?en bir ayd?n olarak, Xinjiang'?n güney kesimindeki çe?itli yerlerde ö?retmenlik yapt???n? ve etnik gruplar aras?ndaki temasta köprü rolü oynad???n? belirtiyor. 1990'l? y?llardan bu yana Pan-?slamc?l?k ve Pan-Türkçülü?ün tekrar etkili olmaya ve radikal dincili?in de bölgeye s?zmaya ba?lad???na dikkati çeken Ubul, bu unsurlar?n etkisiyle bölge halk?n?n müzik, dans, sinema gibi modern ya?am aktivitelerine direnmeye ba?lad???n? kaydediyor. Ubul, Uygur geleneksel kültürünü koruma bahanesiyle Uygurlar?n tarihi gerçeklerini sapt?ran ve Uygur halk?n?n Çin ulusuyla kan ba??n? inkar eden "çifte pan dü?üncesinin" yenili?e kar?? bir direnç olu?turdu?unu yaz?yor. Yazara göre bu direnç, Uygur kültürünün sa?l?kl? geli?mesini de engelliyor. Makalede, ülkeye zarar veren ayr?l?kç? güçlerin öncülü?üne soyunanlar?n, yapt?klar? bölücü eylemlerin cezas?n? yasalara göre en a??r ?ekilde çektiklerine i?aret edildi.

'Sap?k fikirlerle halk? zehirlediler'

Uygur profesör Gülnar Ubul, ayn? makalesinde, bu tip a??r?c? ki?ilerin, halk?n saf dini ve etnik duygular?n? kullanarak fanatizmi k??k?rtt?klar?n? ve radikal dinci fikirleri yayd?klar?n? belirtti. Bu ki?ilerin, "Kim bir kafiri öldürürse 10 y?l ibadet etmi? kadar sevap al?r" gibi sap?k fikirlerle halk? zehirlediklerine dikkat çeken Ubul, sözde "cihat" ve "?ehadet" gibi kavramlar?n da bu söyleme alet edildi?ini yazd?. Baz? ki?iler bu iddialar?n tesirinde kalarak terör gruplar?na kat?ld? ve adeta bir ölüm makinesine dönü?tü. Radikaller, kendi sap?k fikirlerini halk?n saf dini inançlar?n?n yerine koyarak, kendilerine uymayanlar? "kafir, hain" gibi etiketlerle yaftalamaktan geri durmad?. Bu kesim özellikle yurtsever dini ?ahsiyetleri hedef al?yor, hakaretlerle bu ki?ileri yal?tmaya çal???yordu. Bu k??k?rtmalar?n etkisiyle, baz? s?radan vatanda?lar dahi yasaya ayk?r? ad?mlar atmak zorunda kald?.

Uygur profesör, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki mesleki e?itim merkezlerinin nihai amac?n?n, tüm etnik gruplara mensup vatanda?lar?n radikal dincilikten kurtar?lmas? oldu?unu savunuyor. Bu okullara gelenler, hem ülkenin resmi dili olan Çinceyi ö?reniyor, hem ya?ad??? ülkenin yasalar?n? anl?yor ve hem de mesleki beceri ediniyor. Böylece kursiyerler hem radikal dincili?in a??ndan uzakla?m?? oluyor hem de modern hayata daha kolay adapte olman?n yollar?n? buluyor.

Gülnar Ubul makalesinde ?unlar? yazd?:

"Eskiden memleketim Ka?gar'?n k?rsal kesimlerinde pek çok kad?n evinden d??ar? ç?kamazd?, çocuklar?n? da okula göndermezlerdi. Hayatlar?nda ne müzik ne dans vard?. ?imdiyse kad?nlar e?itime, modern bilgiye eri?iyor ve yeteneklerini geli?tiriyorlar. Radikal dü?üncelerden kurtularak yerel fabrikalarda istihdam ediliyorlar, böylece evlerinden çok uzakla?madan para kazanabiliyorlar. Baz? kad?nlar ailelerinin ana gelir kayna??n? olu?turuyor. Son y?llarda halk?n ya?am ?artlar? günbegün iyile?iyor. Bütün bu gerçekler gün gibi ortadayken, yap?lan iftiralar kabul edilemez."

金蟾捕鱼手游官网 赌大小单双软件下载| 手机捕鱼赚钱游戏平台下载| 宏峰棋牌| 王者荣耀棋牌游戏| 星力正版捕鱼app