<tr id="eymi0"></tr>
<rt id="eymi0"><optgroup id="eymi0"></optgroup></rt>
<rt id="eymi0"><small id="eymi0"></small></rt>

Haber

"Ulusal dil becerisi, Xinjiang halk?n?n kalk?nma hakk?n? korumak için ön ?art"

10.03.2019

Birle?mi? Milletler ?nsan Haklar? Konseyi 40. oturumu Cenevre'de devam ediyor. Toplant? kapsam?nda "Xinjiang'da insan haklar? çal??malar?ndaki ilerlemeler" konulu oturum yap?ld?.

Çin ?nsan Haklar? Ara?t?rmalar? Derne?i Üyesi ve Xinjiang Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetim Fakültesi Profesörü Zulhayat ?smail, oturumda yapt??? konu?mada, Çin'in ulusal dilini yayg?nla?t?rman?n, Xinjiang'daki çe?itli etnik gruplar?n kalk?nma hakk?n? korumak için bir ön ?art oldu?unu aç?klad?.

Ulusal dil becerisinin ayr?ca Xinjiangl?lar?n yoksulluktan kurtulmas? için de önemli bir araç i?levi gördü?üne dikkat çeken ?smail, bunun sermaye, nitelikli kadro ve teknolojiler gibi üretimin ba?l?ca elementlerinin Xinjiang'a transfer edilmesine, böylece Xinjing'da ya?ayan etnik gruplar?n milli ça?da?la?ma sürecine kat?lmas?na yard?mc? olaca??n? belirtti.

?smail, ulusal dil becerisini yayg?nla?t?rman?n az?nl?k etnik gruplar?n dillerini d??lamay? de?il, ortak kalk?nmay? gerçekle?tirmeyi hedefledi?inin alt?n? çizdi.

Çin hükümetinin hukuk do?rultusunda çe?itli etnik gruplar?n kendi dillerini geli?tirme ve kullanma haklar?n? etkin ?ekilde korudu?unu vurgulayan ?smail, bu yöndeki tedbirleri s?ralad?.

Buna göre, etnik dillerin sonraki nesillere aktar?lmas? için özel ve yüklü bir e?itim bütçesi ayr?lacak, etnik gruplar aras?nda dil konusunda etkile?im ve payla??m te?vik edilecek, az?nl?klar?n da ortak kalk?nmaya ula?mas? sa?lanacak.

金蟾捕鱼手游官网 亲朋棋牌捕鱼官方下载| 手机游戏捕鱼大亨首页| 手机赌博app| 城市棋牌首页| 捕鱼合集 李逵金蟾